Author: admin

Vendimet

Vendim i Komisionit për ankesa 

Komisioni për ankesa i shkallës së dytë në mbledhjen e mbajtur me datë 05.11.2018, shqyrtoi ankesën e FC “ PRSHTINA FUTSALL “ nga Prishtina me numër të protokollit 353/1 të dates 31.10.2018 e atakuar në vendimin e komisionit të futsallit date 30.10.2018 në dënimin e…

P