Komisioni i Garave i Superligës dhe Liges së Parë në mbledhjen e mbajtur me datë 05.02.2024, shqyrtoi vendimin e marrë të datës 24.01.2024 në të cilin është vendosur që ndeshja Albi Mall Superliga Fc Liria – Fc Ballkani java e 19-të të shtyhet. Komisioni Garave si organ kompetent për zhvillimin e garave pas ndryshimit të rrethanave mori këtë:

VENDIM

Shfuqizohet vendimi i datës 24.01.2024 dhe ndeshja e javës së 19-të, Albi Mall Superliga, FC Lira – FC Ballkani do të zhvillohet me datë 11.02.2024 (e diel ora 13.00)

ARSYETIM

Komisioni i Garave në mbledhjen e mbajtur me datë 05.02.2024 sipas detyrës zyrtare pas informatave dhe fakteve të reja të paraqitura lidhur me ndeshjen FC Lira – FC Balkani (lojtarët e Lirisë që morën pjesë në Africa Cup, me 27.01.2024 kanë përfunduar garat, janë eliminuar nga Africa Cup) dhe lojtarët kanë obligim të paraqitën për ndeshje në kohë në klubin FC Liria dhe sipas propozicioneve të garave, neni 15 alinea 4 nuk mund të aplikohet tani e tutje.

Nga theksimet e lartëshënuara u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

KËSHILLË JURIDIKE:

Pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 3 (tri) ditëve, nga dita e pranimit të Vendimit, Organit të shkallës së dytë (Komisionit për ankesa, sipas
procedurës së paraprarë me Propozicione e Rregullore të FFK-së).

Komisioni i Garave i FFK-së

Kryetar Abdyl Bellopoja