ffk-llogofinNesër më 15 shtator prej orës 9.00 në Qendrën sportive Katana në Kastriot, do të fillojë trajnimi për licencën “B” të UEFA-s për të gjithë kanditatët që janë përzgjedhur nga FFK-ja, për këtë fazë të trajnimit. Ndërsa, kandidatët e paraqitur, të cilët në këtë fazë për shkak të numrit të kufizuar nuk ka qenë e mundur të përfshihen në trajnim, luten që ta tërheqin dokumentacionin.