Këshilli për Çështje Urgjente në mbledhjen e vetë të jashtëzakonshme datë 29.08.2018 shqyrtoi kërkesën e klubit të futbollit “ PRISHTINA” në dënimin e lojtarit; ARMEND DALLKU më ndalësë loje për; 4 (katër) ndeshje zyrtare dhe për të njëjtën për të cilën organi ekzistues gjatë shqiptimit të dënimit nuk ka pasur njohuri, si dhe rrethanat tjera , të cilat sipas natyrës së tyre janë paraqitur si rrethana lehtësuese dhe nga të njëjtat duke u bazuar në Rregulloren disiplinore neni 121 sjelli këtë ;
 
V E N D I M
 
Ndryshon pjesërisht vendimin e komisionit disiplinor të shkallës së parë datë 05.06.2018 dhe lojtarit të klubit të futbollit “PRISHTINA“ nga Prishtina; ARMEND DALLKU me numër të ID kartelës; 000624M8, i zbritet dënimi prej; 4 (katër) në 3 (tri) ndeshje zyrtare moslojë sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
Prishtinë, datë 29.08.2018
KE; Këshilli për çështje urgjente
Kryetari, Agim Ademi