Komisioni i Garave në mbledhjen e vetë të mbajtur më datë 18.09.2018 në përbërje Ismet Ahmeti, Isuf Ajeti dhe Abdyl Bellopoja,  me rastin e regjistrimit të ndeshjeve të IPKO Superligës të javës së 5-të ndërmjet FC Prishtina –  KF Ferizaj, konstatoi se FC Prishtina ka ushtruar ankesë në parregullsinë e kësaj ndeshje për shkak të paraqitjes së lojtarit të KF Ferizaj,  pa të drejt loje, andaj në pajtueshmëri të nenit 59 të Propozicioneve të Garave dhe nenit 69 të Rregullores së Garave nxori këtë:
 
                                                    VENDIM
 
Refuzohet si e pabazuar ankesa e FC Prishtina dhe ndeshja  regjistrohet me rezultatin e arritur në fushë në ndeshjen FC Prishtina – KF Ferizaj (0:0).
 
                                                    ARSYETIM
Komisioni i Garave me rastin e regjistrimit të ndeshjes së javës së 5-të IPKO Superliga ndërmjet FC Prishtina – KF Ferizaj, konstatoi se FC Prishtina ka ushtruar ankesë në parregullsinë e paraqitjes së lojtarit të KF Ferizaj, Mentor Mazrekaj me nr licencë 5 dhe nr Id 000615M89 për shkak se i njëjti ka kontratë me FC Prishtinën deri më 31.08.2019 pas administrimit të të gjitha shkresave dhe pretendimeve ankimore të FC Prishtina u konstatua si vijon:
Se FC Prishtina ka ushtruar ankesë me 17.09.2018 dhe e protokolluar me nr 339/1 ankesa është e afatshme, e lejuar dhe e parashtruar nga personi i autorizuar.
Ankesës i bashkëngjitet kontrata e lidhur ndërmjet FC Prishtina Shpk dhe lojtarit Mentor Mazrekaj, por e njëjta kontratë nuk është e vërtetuar në librin amë të kontratave të FFK-së dhe bazuar në dokumentacionin për regjistrimin e lojtarëve konform nenit 11 paragrafi 1, kemi aplikimin e lojtarit profesionist me nr kontrate 986 të datës 16.08.2017, e cila kontratë është e vërtetuar në librin amë të regjistrimeve të kontratave të FFK-së me afat të përfundimit-skadimit 31.08.2018 dhe e cila ka qenë e deponuar edhe në sistemin FIFA Connect dhe lidhur me nenin 11 paragrafi 2/B pika 6 pra kjo kontratë ka vlefshmëri të plotë juridike.
Në bazë të nenit 59 kontrata profesionale duhet të jetë e nënshkruar nga lojtari, zyrtari i autorizuar i klubit si dhe zyrtari i FFK-së, kurse kontrata e bashkangjitur në ankesën e FC Prishtina nuk është e deponuar në FFK dhe nuk është e paraqitur në FIFA Connect dhe si e tillë nuk është e bazuar në dispozitat e rregullores mbi regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve dhe si e tillë ankesa refuzohet  si pabazuar.
Nga theksimet e lartshënuara u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi
 
Këshilla juridike
Pala e pakënaqur ka afat ankese brenda 8 ditëve nga dita e pranimit të vendimit organit të shkallës së dytë (Komisionit për Ankesa) sipas procedurës së paraparë me propozicione dhe rregullore të FFK-së. Publikimi bëhet në faqen zyrtare të FFK-së, më datë 18.09.2018.