Komisioni për ankesa  i shkallës së dytë në mbledhjen e mbajtur me datë  05.04.2018 (ditë e enjte, ora 12,00) shqyrtoi  ankesën e klubit të futbollit “DUKAGJINI“ nga Klina  me numër të protokollit 250/1 e dates 04.04.2018  e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor datë 30.03.2018 në dënimin e lojtarit: ARBNOR  GASHI me ndalesë loje  për 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës  e bazuar në nenin 39 paragrafi 3 paragrafi 3 dhe për të njëjtën duke  u bazuar në Rregulloren Disiplinore neni  115 paragrafi  1 pika  c duke vendosur ankesën e ushtruar ka mundësi dhe sjelli këtë;

V E N D I M

 
NDRYSHOHET pjesërisht  vendimi i Komisionit Disiplinor i shkallës së parë datë 30.03.2018 dhe lojtarit të klubit të futbollit “Dukagjini“ nga Klina; ARBNOR  GASHI  me numër të ID kartelës  002357M97  i zbritet dënimi i shqiptuar nga; 3 (tri) në  2 (dy) ndeshje  zyrtare moslojë të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
 
A r s y e t i m
Me rastin e sjelljës së këtij vendimi Komisioni për ankesa  për bazë pati provat shtesë të ofruara nga ana e pales së ankimuar si dhe CD nga ndeshja e zhvilluar ; Fushë Kosova – Dukagjini dhe nga të njejtat vertetohet së ekzistojnë  dhe ka bazë  normative për ndryshim të  pjesërishem të vendimit të komisionit disiplinor të shkallës së pare datë 30.03.2018 nga  3 ( tri ) në  2 ( dy ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
 
Prishtinë, datë 05.04.2018                                                                                     Kryetari, Afrim Prekazi  d.v.