ffk-llogofinKomisioni për ankesa – shkalla e dytë  në përbërje   Afrim Prekazi – kryetar dhe Agim Bahtiri e Sitki Baftiu – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë 28.10.2015 ( ditë e mërkurë ora 13,00 ) , shqyrtoi  ankesën e klubit të futbollit  “ Trepça 89 “ nga Mitrovica  ( si pale e tretë ) me numër të protokollit  45/2015 të dates  20.10.2015 e atakuar në vendimin e komesarit të garave  datë 16.10.2015 lidhur me regjistrimin e ndeshjës së DIGITALB  Kupës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  rrethi parë  TEFIK  ÇANGA  – BESA   0:2, në arsyetimin se lojtari Leutrim  Bekteshi – lojtar  i klubit të futbollit “ Besa “ me numër të librezës  9599 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 6 nuk ka patur të drejtë loje nga shkaku i penalizimit të tij me dy kartonë në ndeshjet e Kupës  nga kampionati  i kaluar  dhe për të njëjtën komisioni për ankesa  duke iu referuar fakteve relevante , konform Dispozitave të akteve normative solli këtë:
 
V  E  N  D  I  M
 
Prishë vendimin e Komisarit të Garave datë 16.10.2015 dhe ndeshjen e DIGITALB  Kupës së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve  – rrethi parë , e zhvilluar në Tern të Ferizajit,  TEFIK  ÇANGA – BESA e regjistron me  rezultat zyrtar  3:0 për  klubin e futbollit “ TEFIK  ÇANGA “ nga  Terni .
 
A  r  s  y  e  t  i  m  :
Me rastin e shqyrtimit të ankesës  , komisioni i shkallës së dytë për bazë pati faktet e prezentuara relevante  – protokollet ( procesverbalet )  e ndeshjeve  të DIGITALB  Kupës së Kosovës nga kampionati i kaluar dhe nga të njejtat konstatoi së lojtari  LEUTRIM  BEKTESHI me numër  të librezës sportive 9599 ishte  i penalizuar me shqiptimin e masës disiplinore – kartoni verdhë  në dy ndeshje të zhvilluara dhe atë :  në ndeshjen  TREPÇA – TREPÇA  89 e  zhvilluar me datë  10.03.2015  ( kartoni pare ) dhe në ndeshjen  finale të DIGITALB  Kupës së Kosovës në futboll  e zhvilluar me datë  14.06.2015 ( kartoni dytë i verdhë ), dhe me kët  vertetoi së është  shkelur neni 46 paragrafi 5 i Propozicioneve të garave si dhe neni  14 paragrafi 4 i Rregullores  disiplinore (  ku konsiderohet së lojtari nuk ka patur të drejtë lojë konsiderohet së është në cilësinë e lojtarit të suspenduar ). Bazuar në nenin 110 paragrafi 2 pika  b dhe në përputhje me  nenin 75 paragrafi 1 pika 6 e Rregullores  së garave, komisioni për ankesa  prishë vendimin e komesarit të garave dhe  ndeshjen e regjistron me rezultat zyrtar 3:0 për klubin e futbollit  “ Tefik Çanga “ nga Terni.
 
 

KËSHILLA  JURIDIKE

 
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë  në ushtrimin e kërkesës  drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të ligjshmerisë ( Rregullores ) në afatin kohor prej 15 ditëve nga moment i kalimit të afatit të pare.
 

Kryetari  AFRIM  PREKAZI  d.v
.