ffk-llogofinKomisioni për ankesa i shkallës së dytë në mbledhjen e mbajtur me date 23.12.2015 ( ditë e mërkurë – ora 12,00 ) shqyrtoi ankesen e klubit të futsallit  “ JUNIKU “ nga Juniku, me numër të protokollit 66/2015 të dates 11.12.2015, e atakuar në vendimin e  komisionit të garave për futsall të dates  04.12.2015  në suspendimin e lojtarëve Valdrin Qestaj dhe Hazer Miroci me nga 3 (tre) muaj moslojë si dhe dënimin e klubit me marrje të pikëve ( minus  6 gjashtë pikëve ). Komisioni për ankesa duke u bazuar në nenin 111 paragrafi 1 pika  ; a dhe c sjelli këtë ;
 
 

V  E  N  D  I  M  ;

 
 

  1. VERTETON  vendimin e shkallës së para – komisionit  të futsallit  date 04.12.2015 dhe lojtaret  VALDRIN  QESTAJ me numër të librezes së futsallit 837 dhe HAZER  MIROCI  me numër të librezes sportive të futsallit  mbeten nën masen e denimit pa të drejtë loje në kohëzgjatje  për 3 (tre) muaj, në të gjitha ndeshjet zyrtare sipas radhës të  organizuara nga ana e komisioneve të Federatës   së Futbollit të Kosovës ( komisionit për futsall )
  2. NDRYSHON pjesërisht  vendimin e komisionit të shkallës së parë – komisionit për futsall të datës 04.12.2015 dhe denimin e klubit të futsallit  “ JUNIKU “ nga Juniku me marrjen e  6 ( gjashtë ) pikëve  e zbret në denim me marrje të 3 (tri ) pikëve negative nga bilanci i përgjithshem  i pikëve të fituara deri më tani.

 
 
A  r  s  y  e  t  i  m
 
Me rastin e shqyrtimit të ankeses së klubit të futsalllit “ JUNIKU “ nga Juniku, komisioni për ankesa  për bazë pati dokumentacionin shtesë të palës së ankimuar dhe komisionit të garave , prej nga konstatoi se lojtaret e lartëshenuar kanë luajtur me nga dy libreza sportive ate të futsallit për  Junikun dhe atë të futbollit  të madh  për klubin e futbollit “Ereniku “ ( Valdrin Qestaj – libreza e regjistrimit te futsallit numer  837 dhe ajo e futbollit të madh  11675, kurse lojtari tjetër  Hazer Miroci (  numri librezes në futsall 839 kurse ajo në futbollin e madh  11656 ) dhe për të njejtat  vertetoi së  është bërë shkelje  e nenit 19 të Rregullores disiplinore neni 19, dhe së komisini  për futsall ka sjellur vendimet në frymë të akteve normative të FFK-së.
 
KESHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pa kënaqur në këto vendime ka të drejtë në ushtrimin e kërkesës  drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit ë Kosovës në mbrojtje të ligjshmerisë ( akteve normative) në afatin kohor i përcaktuar në bazë ta akteve normative të FFK-së
 
 
 
Prishtinë, date 23.12.2015              Komisioni për ankesa ; kryetari  AFRIM  PREKAZI  d.v