ffk-llogofinKomisioni për Ankesa  i shkallës së dytë në përbërje; Afrim Prekazi – kryetar dhe Sitki Baftiu e Agim Bahtiri – anëtarë, në mbledhjen e mbjatur me datë  21,10.2016 (ditë e premte) shqyrtoi ankesen e Klubit të Futbollit “ Gjilani “ nga Gjilani me numër të protokollit 36/2016 të dates 19.10.2016 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor të dates  18.10.2016  në dënimin   e klubit  me zhvillimin e  1 ( një ) ndeshje  në fushën e vet pa praninë e shikuesëve dhe për të njejtën duke iu referuar  provave dhe raporteve plotësuese  nga zyrtaret e ndeshjes , conform Dispozitave të Rregullores disiplinore neni  110 paragrafi 2 pika  a)  sjelli këtë ;
 
 
V  E  N  D  I  M
 

VERTETOHET
  vendimi  i komisionit Disiplinor i shkallës së parë datë  18.10.2016 për dënimin e Klubit të Futbollit “ Gjilani “ nga Gjilani   me zhvillimin e një ndeshje zyrtare sipas radhës në fushën e vet pa praninë e shiquesëve
 
 
A  r  s  y  e  t  i  m
 
Me rastin e shqyrtimit të ankesës së Klubit të Futbollit “ Gjilani “ nga Gjilani me numër të protokollit  36/2016 të datës  19.10.2016 , Komisioni për Ankesa  për bazë kishte  të gjitha raportet e zyrtarëve  nga ndeshja e javës së  VIII-të të VALASUPERLIGES së Kosovës në futboll për kategorinë e seniorëve; GJILANI – LLAPI  e zhvilluar në stadiumin e qytetit në Gjilan si dhe raportet e kërkuara plotësuese si prova  shtesë dhe  nga të njejtat konstatoi së kërkesa e klubit të futbollit “  GJILANI  : nga Gjilani është si e pa bazuar, andaj Komisioni  Disiplinor i shkallës së pare lidhur me rastin ka vendosur drejtë duke aplikuar në radhë të pare nenin  37 paragrafi 1  pastaj nenin  50  paragrafi 1  pika 2  të Rregullores  Disiplinor. Komisioni I shkallës së dytë  duke e vendosur  ankesën e ushtruar  konform nenin 110 paragrafi 2  vertyeton vendimin e shkallës së parë të datës 18.10.2016.
Komisioni për Ankesa    nga materialet e shqyrtuar  konstatoi se  nga   5 ndeshjet e zhvilluara  në cilësi të nikoqirit, për lëshime në organizimin e ndeshjeve , Klubi I Futbollit “ Gjilani “ nga Gjilani në katër raste  ishte i dënuar dhe ate;
 

  • Me datë08.2016 ( për lëshime në organizimin e ndeshjes i dënuar me 800  euro )
  • Me datë 09.2016  ( për lëshime në organizimin e ndeshjes  i dënuar me 800  euro )
  • Me datë ; 11.10.2016 ( për lëshime në organizimin e ndeshjes i dënuar me  1000  euro )
  • Më datë ; 18.10.2016 ( për lëshime në organizimin e ndeshjes , me zhvillimin e një ndeshje pa shikues )

 
 
 
KESHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë  kërkese  drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores  ( ligjshmerisë ) në afatin e përcaktuar kohor prej 15 ditëve nga data e sjelljes së këtij vendim – respektivisht pranimiit të tij.
 
 

Prishtin
ë, date 21.10.2016                                                                                Kryetari , AFRIM  PREKAZI  d.v.