Komisioni i Garave i FFK-së në seancën e vetë të mbajtur me date: 06.10.2023, duke vendosur lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të javës së 7-të të Viva Fresh Ligës së Parë – Grupi A si dhe të ankesës së ushtruar nga: KF Suhareka 23, lidhur me parregullsinë e paraqitur në këtë ndeshje nga KF “Rahoveci të lojtarit i cili nuk ka qenë i shënuar në protokoll para fillimit të ndeshjes, Komisioni i Garave si Organ i autorizuar dhe kompetent konform Nenit 71 të Regullores së Garave, me date: 06.10.2023 mori këtë:

V E N D I M

Miratohet si e bazuar – Ankesa e Klubit të Futbollit “Suhareka 23” nga Suhareka dhe
Ndeshja e javës së 7-të e Viva Fresh Ligës së Parë – Grupi A, në mes KF “Rahoveci“ dhe KF “Suhareka 23” e përfunduar me rezultat 0:0 në fushë, regjistrohet me rezultat zyrtar 3:0 në favor të KF Suhareka 23 nga Suhareka .

A r s y e t i m

Komisioni i Garave në seancë e vet të mbajtur me datë 06.10.2023 regjistroi ndeshjet e javës 7-të të Viva Fresh Ligës së Parë – Grupi A, me rezultat të arritura në fushë, përveç ndeshjes së zhvilluar në Rahovec në mes të KF Rahoveci dhe KF Suhareka 23, për shkak se KF Suhareka 23 ka ushtruar ankesë përkitazi me parregullsinë e paraqitur në këtë ndeshje nga ana e KF “Rahoveci”, konkretisht :
KF Rahoveci ka aktivizuar në lojë lojtarin me nr. 9 . Hamid Mullaabazi ,me nr.I.D. -004655M97 i cili nuk ka qenë i shënuar – regjistruar në protokollin zyrtar para fillimit të ndeshjes.

Gjatë administrimit të ankesës si dhe të gjitha shkresave në lëndë u konstatua :
Komisioni i Garave , sipas Nenit 71 Paragrafi 1.të Regullores së Garave janë përmbush të gjitha kushtet për administrim dhe vendim marrje lidhur me ankesën.
Sipas protokolit zyrtar, lojtari me nr .9. nuk ka qenë i shënuar -regjistruar në protokolin zyrtar të ndeshjes dhe i cili është aktivizuar në minutën e 80 të lojës dhe ky veprim i KF “Rahoveci” ka qenë i pa lejuar dhe i kundërligjshëm.
Komisioni i Garave konform Nenit 77. Pargrafi 2. Pika 8 të Rregullorës së Garave e miraton ankesën e KF “Suhareka 23“ si të bazuar dhe ndeshjen e javës së 7- të të Viva Fresh Ligës së Parë – Grupi A, në mes KF “Rahoveci” – KF Suhareka 23, e regjistron me rezultat zyrtar 3:0 në favor të KF “Suhareka 23” nga Suhareka .
Nga theksimet e lartëshënuara u vendos si në dispozitiv.

Këshillë juridike:

Kryetari i Komisionit të Garave

Abdyl Bellopoja