Komisioni i Garave i FFK-së, në mbledhjen e vetë të mbajtur me date: 15.03.2024, duke vendosur lidhur me regjistrimin e ndeshjeve të javës së 25-të të Albi–Mall Superligës së Kosovës, si dhe të ankesës së ushtruar nga KF Llapi, lidhur me pa rregullsinë e paraqitjes së lojtarit të KF Malisheva, me nr.fanele 99 Rilind Haziraj, ID 001027M99, Komisioni i Garave si organ i autorizuar dhe kompetent, Konform Nenit 71. të Rregullores së garave, me date: 15.03.2024 mori këtë:

V E N D I M

Ankesa e KF Llapi hudhet poshtë si e pa afatshme dhe ndeshja e javës së 25-të, në mes të KF Malisheva – KF Llapi, regjistrohet me rezultatin e arritur në fushë 2:1 në favor të KF Malisheva.

A r s y e t i m

Komisioni i Garave në seancën e vet të mbajtur me datë 15.03.2024, regjistroi ndeshjet e javës së 25-të Albi Mall Superligës së Kosovës me rezultat të arritura në fushë, përveq ndeshjes KF.Malisheva KF-Llapi, e cila pas shqyrtimit të ankesës të KF-Llapi, të ushtruar me datën 14.03.2024 dhe të taksuar-paguar me datën 15.03.2024, e hudh poshtë sit ë pa afatshme ankesën.

Komisioni i Garave gjatë administrimit të ankesës dhe të gjitha shkresave në lëndë u konstatua se për Komisionin e Garave, sipas Nenit 72, Paragrafi 2, të Regullorës së Garave për shqyrtim dhe vendim marrje, dhe: (Kur gjirot zhvillohet të dielen dhe të mërkuren, atëher, kompletimi i lëndës së ankesës dhe taksimi-pagesa, duhet të bëhet Brenda 24 orëve nga përfundimi i ndeshsjes së zhvilluar).

Pasi që ankesa e KF-Llapi është ushtruar me datën 14.03.2024, kurse e taksuar-paguar me datën 15.03.2024, ndërsa ndeshja është zhvilluar me datën 13.03.2024, kështu që nuk është përmbushur neni 72, paragrafi 2 i rregullores së garave, prandaj: Ankesa e KF-Llapi hudhet posht si e pa afatshme dhe ndeshja e javës së 25-të KF Malisheva – KF Llapi, regjistrohet me rezultatin e arritur në fushë 2:1 në favor të KF Malisheva.

Nga theksimet e lartëshenuara u vendos si në dispozitiv të këti vendimi.

Këshillë juridike: Kundër këtij vendimi, pala e pa kënaqur mund të paraqes ankesë Komisonit të Apelit të FFK-ës shkalla e dytë, në afat prej 3 ditësh nga publikimi i këtij vendimi në faqen zyrtare të FFK-së apo datës të dërgimit ne e-mailin zyrtar të klubit.

Kryetari i Komisionit të Garave
Abdyl Bellopoja