Vendimi për ankesën e FC Llapi lidhur me rastin e futbollistit Ahmet Haliti

Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, në përbërje Sitki Baftiu kryetar, Remzi Azemi dhe Bekim Behrami anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 13.06.2022 shqyrtoi e ankesën e FC Llapi lidhur me rastin e futbollistit Ahmet Haliti, me nr Reference 1082/1 datë 09.06.2022.

VENDIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë në mbledhjen e mbajtur më datë 13.06.2022 pas shqyrtimit të të gjitha shkresave, argumenteve dhe provave shtesë të ofruara konstatoj se: Vendimi i Komisionit për regjistrimin e Statusit dhe transferrin e lojëtarëve, me nr. 45012 datë: 30.05.2022, Vërtetohet.

ARSYETIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, pas shyrtimit të ankesës dhe provave të shqyrtuara mori këtë vendim bazuar në nenin 119 pika A të Rregullores Disiplinore . Në bazë të administrimit të provave, shkresave të lëndës dhe pretendimeve të palës ankuese është vërtetuar se Komisioni për Regjistrimin dhe Statusin e Lojtarëve ka marr për bazë shresat e lëndës dhe në njoftim konstatoj se vendimi i marrë është plotësisht i drejtë dhe në përputhje me aktet normative të FFK-së si dhe dëshmive në lëndën e kompletuar.

Këshilla Juridike
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë në afatin kohor prej tetë ditëve nga data e publikimit të vendimit në web faqen zyrtare të FFK-së.

Prishtinë:
Datë 13.06.2022
Sitki Baftiu, kryetar

Vendimi për ankesën e FC Llapi lidhur rastin e futbollistit Ahmet Jonuzi 

Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, në përbërje Sitki Baftiu kryetar, Remzi Azemi dhe Bekim Behrami anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 13.06.2022 shqyrtoi e ankesën e FC Llapi, lidhur me rastin e futbollistit Ahmet Jonuzi   me nr Reference 1080/1 datë 09.06.2022.

VENDIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë në mbledhjen e mbajtur më datë 13.06.2022 pas shqyrtimit të të gjitha shkresave, argumenteve dhe provave shtesë të ofruara konstatoj se: Vendimi i Komisionit për regjistrimin e Statusit dhe transferrin e lojëtarëve, me nr. 449//2 datë: 30.05.2022, Vërtetohet.

ARSYETIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, pas shyrtimit të ankesës dhe provave të shqyrtuara mori këtë vendim bazuar në nenin 119 pika A të Rregullores Disiplinore . Në bazë të administrimit të provave, shkresave të lëndës dhe pretendimeve të palës ankuese është vërtetuar se Komisioni për Regjistrimin dhe Statusin e Lojtarëve ka marr për bazë shresat e lëndës dhe në njoftim konstatoj se vendimi i marrë është plotësisht i drejtë dhe në përputhje me aktet normative të FFK-së si dhe dëshmive në lëndën e kompletuar.

Këshilla Juridike
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë në afatin kohor prej tetë ditëve nga data e publikimit të vendimit në web faqen zyrtare të FFK-së.

Prishtinë:
Datë 13.06.2022
Sitki Baftiu, kryetar

Vendimi për ankesën e FC Llapi lidhur me rastin e futbollistit Mentor Zhdrella

Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, në përbërje Sitki Baftiu kryetar, Remzi Azemi dhe Bekim Behrami anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 13.06.2022 shqyrtoi e ankesën e FC Llapi, lidhur me rastin e futbollistit Mentor Zhdrella me nr Reference 1079/1 datë 09.06.2022.

VENDIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë në mbledhjen e mbajtur më datë 13.06.2022 pas shqyrtimit të të gjitha shkresave, argumenteve dhe provave shtesë të ofruara konstatoj se: Vendimi i Komisionit për regjistrimin e Statusit dhe transferrin e lojëtarëve, me nr. 447/2 datë: 30.05.2022, Vërtetohet.

ARSYETIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, pas shyrtimit të ankesës dhe provave të shqyrtuara mori këtë vendim bazuar në nenin 119 pika A të Rregullores Disiplinore . Në bazë të administrimit të provave, shkresave të lëndës dhe pretendimeve të palës ankuese është vërtetuar se Komisioni për Regjistrimin dhe Statusin e Lojtarëve ka marr për bazë shresat e lëndës dhe në njoftim konstatoj se vendimi i marrë është plotësisht i drejtë dhe në përputhje me aktet normative të FFK-së si dhe dëshmive në lëndën e kompletuar.

Këshilla Juridike
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë në afatin kohor prej tetë ditëve nga data e publikimit të vendimit në faqen zyrtare të FFK-së.

Prishtinë:
Datë 13.06.2022
Sitki Baftiu, kryetar

Vendimi për ankesën e FC Llapi lidhur me rastin e futbollistit Muhamet Hyseni

Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, në përbërje Sitki Baftiu kryetar, Remzi Azemi dhe Bekim Behrami anëtarë në mbledhjen e mbajtur me datë 13.06.2022 shqyrtoi e ankesën e FC Llapi lidhur me rastin e futbollistit Muhamet Hyseni  me nr Reference 1081/1 datë 09.06.2022.

VENDIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë në mbledhjen e mbajtur më datë 13.06.2022 pas shqyrtimit të të gjitha shkresave, argumenteve dhe provave shtesë të ofruara konstatoj se: Vendimi i Komisionit për regjistrimin e Statusit dhe transferrin e lojtarëve, me nr. 4461/2 datë: 30.05.2022, Vërtetohet.

ARSYETIM
Komisioni për Ankesa – shkalla e dytë, pas shyrtimit të ankesës dhe provave të shqyrtuara mori këtë vendim bazuar në nenin 119 pika A të Rregullores Disiplinore . Në bazë të administrimit të provave, shkresave të lëndës dhe pretendimeve të palës ankuese është vërtetuar se Komisioni për Regjistrimin dhe Statusin e Lojtarëve ka marr për bazë shresat e lëndës dhe në njoftim konstatoj se vendimi i marrë është plotësisht i drejtë dhe në përputhje me aktet normative të FFK-së si dhe dëshmive në lëndën e kompletuar.

Këshilla Juridike
Pala e pakënaqur në këtë vendim ka të drejtë ankese drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës në mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë në afatin kohor prej tetë ditëve nga data e publikimit të vendimit në faqen zyrtare të FFK-së.

Prishtinë:
Datë 13.06.2022
Sitki Baftiu, kryetar