Komisioni  për ankesa  – shkalla e dytë në përbërje; Afrim Prekazi – kryetar dhe Agim Bahtiri e Sitki Baftiu – anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë  28.09.2017 shqyrtoi  ankesat e klubeve të futbollit;
1.KF “KIKA“ nga Hogoshti  të datës  22.09.2017 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë  15.09.2017, me të cilin  klubi është dënuar me të holla  për lëshime në organizimin e ndeshjes KIKA – BASHKIMI  java e IV (katërt).

2.KF “GJILANI“ nga Gjilani
  të datës 18.09.2017 – pika  C  e atakuar  në vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë të datës  15.09.2017  në dënimin e lojtarit  Gëzim  Rusi me ndalesë loje  në kohëzgjatje  për ; 3 ( tre ) muaj.
Dhe për të njejtat duke iu referuar  materialit plotësues dhe provave shtesë të ofruara nga ana e palëve  të ankimuara konform Dispozitave të Rregullores  neni 115 sjelli këto  ;
 
 

V E N D I M E

 
 
1.VERTETOHET  vendimi i Komisionit Disiplinor i shkallës së parë datë 15.09.2017, mbetet në fuqi dënimi i shqiptuar  në të holla në shumë  prej; 1000  euro (një mijë) për klubin e futbollit “KIKA“ nga Hogoshti
 
A r s y e t i m
 
Komisioni për ankesa në rastin e vendosjes  së lëndës për bazë pati  raportet e zyrtarëve nga ndeshja e zhvilluar KIKA – BASHKIMI  dhe në referim të Rregullores së Garave  neni 40 paragrafi 2,3 dhe neni  41 paragrafi 1 pika  5 , ku përshkruhen obligimet e organizatorit të ndeshjes  (klubit të futbollit  “KIKA“ nga Hogoshti) vërtetoi së Komisioni i shkallës së parë – Komisioni Disiplinor ka zbatuar drejt dhe me përpikëri dispozitat e Rregullores  Disiplinore neni  50 paragrafi 1 pika 3.
 
 
 
2.NDRYSHOHET pjesërisht vendimi i Komisionit Disiplinor  – shkallës së parë datë 15.09.2017  dhe dënimi  i shqiptuar për lojtarin  e klubit të futbollit  “ Gjilani “ nga Gjilani; GËZIM  RUSI me numër të fanekllës 10 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër të ID kartelës  000531M94 dënimi prej ; 3 ( tre ) muajve ) I shëndrohet në ;  4 ( katër ) ndeshje  zyrtare  sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
 
A r s y e t i m
 
Komisioni për ankesa në rastin e vendosjes së lëndës  për bazë pati provat e ofruara nga ana e palës së ankimuar dhe për të njejtat duke iu referuar  nenit 115 paragrafi 1 pika  C dhe  paragrafi  7  ndryshoi pjesërisht vendimin e shkallës së pare  për shkak të vlerësimit  – kualifikimit të gabuar  të veprës së kundërvajtjes.
 
 
KËSHILLA  JURIDIKE
 
Pala e pakënaqur në këto vendime të  komisionit për ankesa ka të drejtë në ushtrimin e ankesës  drejtuar Komistetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës  në mbrojtje të ligjshmerisë në afatin kohor prej 15 ditëve nga data e sjelljes së këtij vendimi – publikimit të tij në faqen zyrtare të FFK-së datë 28.09.2017, respektivisht nga data e pranimit të  vendimit
 
 
Prishtinë, datë 28.09.2017                                                                                              Kryetari, Afrim  Prekazi