Komisioni për ankesa në përbërje; Afrim Prekazi-kryetar dhe Agim Bahtiri e Sitki Baftiu anëtarë, në mbledhjen e mbajtur me datë  14.03.2019,  shqyrtoi ankesat;

1.FC “ Prishtina “ nga Prishtina  me numër të protokollit; 372/1  të datës 12.03.2019 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor  të shkallës së parë datë 08.03.2019  lidhur me lartësinë e  dënimin të  lojtarit  BASIT  KHALID  me ndalesë loje për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës dhe,


2.FC “KEK-u“ nga Kastrioti
me numër të protokollit 375/1  të datës 14.03.2019 e atakuar në vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë  08.03.2019 në lartësinë e dënimit të lojtarit; DRIN  HODAJ  me ndalesë loje për; 3 (tri) ndeshje zyrtare sipas radhës  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës,

dhe për të njëjtat  duke iu referuar raporteve plotësuese  – shtesë të ofruara nga ana e palëve të ankimuara lidhur me lartësinë e dënimeve të shqiptuara  nga ana e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë, bazuar në dispozitat e Rregullores Disiplinore  neni 115 paragrafi 1 pika c, Komisioni  për ankesa nxjerri këto;


V E N D I M E

 

1.Ndryshon  pjesërisht  vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë datë 08.03.2019  dhe dënimin e shqiptuar për lojtarin e klubit të futbollit  “PRISHTINA“ nga Prishtina; BASIT KHALID me numër të ID kartelës 000937M96  e zbret nga 3 (tri) në 2 (dy) ndeshje  zyrtare mos lojë sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
2.Ndryshon pjesërisht  vendimin e Komisionit Disiplinor të shkallës së parë të datës 08.03.2019 dhe dënimin e shqiptuar për lojtarin e klubit të futbollit “KEK-u“ nga Kastrioti; DRIN  HODAJ  me numër të ID kartelës  000877M99 e zbret nga; 3 (tri) në 2 (dy) ndeshje zyrtare  mos lojë sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës  së Futbollit të Kosovës.

 

A r s y e t i m

Me rastin e shqyrtimit të ankesave Komisioni Disiplinor i shkallës së dytë për bazë pati  provat shtesë të ofruara nga ana e palëve të ankimuara  si dhe incizimet televizive  nga rastet e kontestuara në dënimet e shqiptuara dhe nga të njëjtat gjeti prova për zbutjen e lartësisë së  dënimeve të shqiptuara nga 3 (tri) në 2 (dy) ndeshje  zyrtare sipas radhës mos lojë  të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës (në të dy rastet e shqyrtuara).

KËSHILLA  JURIDIKE

Pala e pakënaqur në këto vendime ka të drejtë në ushtrimin e kërkesës drejtuar Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës  për mbrojtje të Rregullores (ligjshmërisë) në afatin e paraparë kohor sipas dispozitave të Rregullores Disiplinore.


Prishtinë, datë: 14.03.2019
Kryetari,  AFRIM  PREKAZI