Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, në bazë të nenit  19,59,66,67 dhe 68 të Rregullores për regjistrimin e klubeve, lojtarëve dhe transferrin e tyre, duke vendosur  për kërkesat e lojtarëve, në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 06.02.2018  nxjerri këto;
 
 
V E N D I M E;
 
1.Kërkesa e lojtarit ERMIR  KRYEZIU
 
REFUZOHET kërkesa  e lojtarit Ermir Kryeziu me numër të protokollit 76/01 e dates 16.01.2018 ( 334/18  protokollit të komisionit) për shkëputje të kontratës me  F.C “ BesaFutsall “ nga Peja
 
Arsyetim;
Me kërkesën e vet të datës 16.01.2018 lojtari Ermir Kryeziu ka kërkuar nga FFK , gjegjësisht Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me  FC “BesaFutsall“ – Pejë e lidhur me datë 15.09.2017 dhe protokoluar nga ana e FFK-së.
Komisioni pasi ka shqyrtuar kërkesën e lojtarit  në fjalë, ka kërkuar dokumentacionin shtesë nga  FC “Besa – Futsall “ në Pejë dhe klubi me datë  29.01.2018 ka sjellë prova (raportin nga NLB Banka) ku shihet së ndaj futbollistit në fjalë i ka kryer obligimet e veta financiare, kurse pagesën e fundit në shumë prej 400 EURO e ka bërë me datë  23.01.2018.
Arsyet për refuzimin e kërkesës sipas komisionit mbështeten plotësisht në dispozitat e rregullores për regjistrimin, transferin dhe statusin e lojtarit, sepse paraprakisht lojtari dhe klubi kanë lidhur, nënshkruar dhe vërtetuar një kontratë, që është valide dhe e cila i obligon që t’i përmbahen si njëra ashtu edhe tjetra palë.
Lojtari Ermir Kryeziu kërkon shkëputjen e njëanshme  të kontratës, duke harruar së kjo nuk mund të bëhet, sepse në bazë të nenit 66 paragrafi 2 shkëputja e njëanshme e kontratës gjatë sezonit garues nuk lejohet, kurse nuk ekzistojnë as shkaqet e arsyeshme për shkëputjen e kontratës ashtu siq parashihen në nenin 67 e as shkaqet e arsyeshme sportive sipas nenit 68 të Rregullores. Pra tash për tash lojtari Ermir Kryeziu pa marrëveshje me klubin e Futsallit  FC “BesaFutsall“ – Pejë nuk mund të bëjë shkëputje të njëanshme të kontratës me këtë klub, ndaj të cilit në bazë të kontratës ka obligime deri me 15.09.2019.
 
2.Kërkesa e lojtarit ; KUJTIM  PANTINA
 
APROVOHET  kërkesa e lojtarit Kujtim Pantina me numër tëprotokollit 336/18 e dates  17.01.2018 për  shkëputje të kontratës me klubin e futbollit “ TREPÇA “ nga Mitrovica .
 
Arsyetim;
Me kërkesën e vet numër 336/18 të dates 17.01.2018 lojtari Kujtim Pantina ka kërkuar  nga FFK-ja  – komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me KF “ Trepça “ nga Mitrovica e lidhur  dhe nënshkruar nga lojtari dhe klubi me datë 01.08.2017.
Në kërkesën e tij duke u thirrë në statutin dhe rregulloret e FFK-së, por edhe në artikullin e  14  të FIFA-së, kërkon nga komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me KF “Trepça“ nga Mitrovica dhe t’i lejohet regjistrimi dhe kalimi në ndonjë klub të ri me arsyetimin  së KF “Trepça “nga Mitrovica nuk i ka kryer obligimet ashtu siq parasheh kontrata e lidhur ndërmjet lojtarit dhe klubit (kontratë e deponuar në sistemin e FIFA – CONECT  si lojtar profesionist).
Komision pasi ka shqyrtuar kërkesën e lojtarit në fjalë, ka kërkuar nga  KF “Trepça“ nga Mitrovica që të ofrojë pasqyrën bankare lidhur me pagesat e të ardhurave për lojtarin për periudhën  nga data e lidhjes së kontratës e deri me datë 31.12.2017.
Prandaj  duke pasur parasyesh të gjitha këto që u ceken me lartë dhe të dhënat e prezentuara nga ana e lojtarit të ankimuar Kujtim Pantina  (kërkesa, kontrata e lidhur me klub dhe raporti banker datë 29.01.2018) rezulton së klubi nuk iu ka përmbajtur kontratës – respektivisht nenit 9 dhe 10 të po kësaj rregulloreje conform Rregullores mbi regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, u vendos si në dispozitiv të këtij arsyetimi.
 
 
3.Kërkesa e lojtarit të futsallit; NARCIS ALIBEGU
 
REFUZOHET  kërkesa e lojtarit Narcis Alibegu me numër të protokollit;  83/1 e dates 31.01.2018 (337/2018 protokolli i komisionit)  për shkëputje të kontratës amatore  me klubin e futsallit  FC “ FENIKS“ nga Drenasi.
 
Arsyetim
Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, bazuar në Dispozitat e rregullores mbi regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, refuzon kërkesën  e lojtarit Narcis Alibegu për shkëputje të kontratës me motivacion së lojtari  në fjalë nuk posedon kontratë profesionale me klub, andaj statusi i tij është amator dhe ndërrim i mjedisit gjatë afatit dimëror për lojtaret amator nuk lejohet pa fletë lëshim apo pëlqim të klubit. (neni 23)
 
4.Kërkesa e lojtarit
REFOZOHET kërkesa e lojtarit Kemajl  Gashi  me numër të protokollit  84/1 e dates  05.02.2018 (protokolli i komisionit 338/18) për shkëputje të kontratës me klubin e futsallit “FC FENIKS“ nga Drenasi
 
Arsyetim
Komisioni për regjistrimin, statusin  dhe transferin e lojtarëve, bazuar në Dispozitat e Rregullores mbi regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëv , refuzon kërkesën e lojtarit Kemajl Gashi për shkëputje të kontratës amatore me motivacion së lojtari në fjalë nuk posedon kontratë profesionale  me klub, andaj statusi i tij është amator dhe ndërrimi i mjedisit gjatë afatit kalimtar dimëror për lojtaret amator nuk lejohet pa fletëlëshim apo pëlqim të klubit (neni 23)
 
UDHËZIM  JURIDIK
Kundër këtij vendimi palet e pakënaqura kanë të drejtë ankese drejtuar Komisionit për ankesa të FFK-së  në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëve nga data e publikimit të këtij vendimi nëfaqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Kosovës datë 06.02.2018.
 
Prishtinë,06.02.2018
Kryetari, Ruhan  Salihu