Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, në bazë të nenit 19, 59, 66, 67 dhe 68 të Rregullores për regjistrimin e klubeve, lojtarëve  dhe transferin e tyre, duke vendosur për kërkesën e lojtarit  Adenis  Shala  për shkëputjen e kontratës me KF “ Vëllaznimi “ nga Gjakova , në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 23.01.2018 nxjerrë;
 
 
V E N D I M
 
Aprovohet kërkesa  e Adenis  Shalës numër 332/18 e datës  10.01.2018 për shkëputjen e  kontratës me Klubin e  Futbollit “Vëllaznimi“ nga Gjakova  ( e lidhur me datë  18.08.2017 dhe deponuar në sistemin  FIFA – CONECT  pranë Federatës së Futbollit të Kosovës)
 
A r s y e t i m
 
Me kërkesën e vet  numër  332/18, të dates  10.01.2018, lojtari  Adenis  Shala, ka kërkuar nga FFK ( Federata e Futbollit e Kosovës ) gjegjësisht  Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve që t’i  mundësohet shkëputja e  kontratës me KF “ Vëllaznimi “ nga Gjakova e lidhur  dhe nënshkruar nga lojtari dhe klubi me datë  18.08.2017.
Në kërkesën e tij duke  u thirrë në statutin dhe rregulloret e FFK-së, por  edhe në artikullin e 14 të FIFA-së, kërkon nga  komisioni  për regjistrimin, statusin dhe transferrin e lojtarëve, që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me KF “ Vëllaznimi “ nga Gjakova  dhe t’i lejohet regjistrimi dhe kalimi në ndonjë klub të ri, me arsyetimin se  KF “ Vëllaznimi “ nga Gjakova  nuk i ka kryer obligimet ashtu siç  parashihen në kontratën e lidhur ndërmjet lojtarit dhe klubit. (Kontrata e deponuar  në sistemin FIIFA CONECT – lojtar profesionist)
Komisioni pasi e ka shqyrtuar kërkesën e lojtarit në fjalë, ka kërkuar nga  KF “Vëllaznimi“  gjegjësisht nga shërbimi financiar i klubit që të ofrojë  pasqyrën e të dhënave mbi pagesën e të ardhurave për lojtarin për përiudhën nga data e lidhjes së kontratës e deri më 31.12.2017 ( kërkesa drejtuar klubit  me datë 17.01.2018).
Prandaj  duke pasur parasysh të gjitha  këto që u cekën me lartë dhe të dhënat e prezentuara nga ana e lojtarit të ankimuar Adenis Shala (kërkesa  numër 332/18, Kontrata e punës e datës 18.08.2017  dhe raporti bankar- Qarkullimi për llogari rrjedhëse PI P1 i datës  18.01.2017) rezulton se klubi nuk iu ka përmbajtur kontratës – respektivisht nenit 9 dhe 10 të po kësaj rregullorje) konform Rregullores  mbi  regjistrimin, statusin dhe transferrin e lojtarëve u vendos  si në dispozitiv të këtij arsyetimi.
 
UDHËZIM  JURIDIK
Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të  paraqes ankesë Komisionit për ankesa  të FFK-së në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëve, nga data e pranimit të vendimit, respektivisht publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të  Federatës së Futbollit të Kosovës  datë  23.01.2018.
 
Vendimi t’i dorëzohet
1 x  Adenis  Shala
1 x  KF “ Vëllaznimi “ nga Gjakova                                                                                      
1 x  Arkivës së FFK-së                                                                                                                      
Kryetari i komisionit
Ruhan Salihu
 
 
Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve, në bazë të nenit 19, 59, 66, 67 dhe 68 të Rregullores  për regjistrimin e klubeve, lojtarëve  dhe transferin e tyre, duke vendosur për kërkesën e lojtarit; Altin Merlaku  për shkëputje të kontratës më  KF “BESA“ nga Peja, në mbledhjen e mbajtur me datë 23.01.2018 nxjerrë këtë;
 
 
V E N D I M
 
Aprovohet kërkesa  e lojtarit ALTIN  MERLAKU  e datës 17.01.2018 me numër të protokollit  333/18 për shkëputje të kontratës me Klubin e Futbollit “Besa“ nga Peja ( lidhur me datë 10.08.2017 dhe e deponuar në sistemin FIFA – CONECT pranë Federatës së Futbollit të Kosovës)
 
A r s y e t i m
Me kërkesën e vet numër 333/18 të datës 17.01.2017, lojtari  Altin Merlaku  ka kërkuar nga Federata e Futbollit e Kosovës  gjegjësisht  Komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me Klubin e Futbollit “Besa“ nga Peja  e lidhur dhe e nënshkruar nga lojtari dhe klubi me datë 10.08.2017.
Me kërkesën e tij duke u thirrur në  statutin dhe Rregulloret e FFK-së, por edhe në artikullin e 14 të FIFA-së, kërkon nga  komisioni për regjistrimin, statusin dhe transferimin e lojtarëve, që t’i mundësohet shkëputja e kontratës me  KF “BESA“ nga Peja dhe t’i lejohet regjistrimi dhe kalimi në ndonjë klub tjetër me arsyetimin se KF “Besa“ nga Peja  nuk i  ka kryer obligimet ashtu siç parashihet me kontratën e lidhur ndërmjet klubit dhe lojtarit (Kontrata e deponuar në sistemin FIFA-CONECT – lojtar profesionist).
Komisioni pasi ka shqyrtuar kërkesën e lojtarit në fjalë, ka kërkuar nga  KF “Besa“ nga Peja  gjegjësisht nga shërbimi financiar i klubit që të ofrojë  pasqyrën e të dhënave mbi pagesën e të ardhurave për lojtarin për periudhën nga data e lidhjes së kontratës e deri më 31.12.2017 (kërkesa i është drejtuar klubit përmes  email-adresës  zyrtare me datë 17.01.2018).
Prandaj  duke pasur parasysh të gjitha  këto që u cekën me lartë dhe të dhënave të prezantuara nga ana e lojtarit të ankimuar Altin Merlaku (kërkesa numër  333/18, kontrata e lidhur mes klubit dhe lojtarit e datës 10.08.2017, Qarkullimi për llogari e datës 17.01.2018 lëshuar nga NLB – numri i llogarisë  1706003029247981 , rezulton së  klubi nuk iu ka përmabjtur kontratës – respektivisht nenit 9 dhe 10) konform pasi që  edhe nuk ka ofruar të dhënat e kërkuara) konform Rregullores mbi regjistrimin, statusin dhe transferrin e lojtarëve u vendos si në dispozitiv të këtij arsyetimi.
 
UDHËZIM  JURIDIK
Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të  paraqes ankesë Komisionit për ankesa  të FFK-së në afatin kohor prej  8 (tetë) ditëve, nga data e publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të  Federatës së Futbollit të Kosovës  datë  23.01.2018.
 
Vendimi t’i dorëzohet
1 x Altin Merlakut
1 x KF “Besa“ nga Peja
1 x  Arkives së FFK-së                                                                                                                      

 
Kryetari   i  komisionit
Ruhan Salihu

 
Lidhur me kërkesat tjera të lojtarëve për shkëputje të kontratave  me klube, Komisioni shqyrtoi në detaje provat dhe lëndet e ofruara dhe për të njëjtat sjelli këto;
 
V E N D I M E
 
a)Refuzohet kërkesa e lojtarit  Kushtrim Gashi e datës 10.01.2017 me numër të protokollit 335/18 drejtuar komisionit  për regjistrimin, statusin dhe transferin e lojtarëve  për shkëputje  të kontratës  me klubin e futbollit “ Vëllaznimi “ nga Gjakova
Arsyetim; Mungojnë provat e kërkuara nga ana e lojtarit (raporti bankar)
 
b)Prolongohet  shqyrtimi i kërkesës së lojtarit  Ermir  Kryeziu,  e datës 16.01.2018 me numër të protokollit  334 për shkëputje të kontratës me Klubin e Futsallit “Besa“ nga Peja;
Arsyetim; Kërkohen  raportet bankare nga lojtari dhe klubi i futsallit “Besa“ nga Peja. Afati datë  29.01.2018
 
Prishtinë, datë 23.01.2018
Kryetari i Komisionit
Ruhan  Salihu