ffk-llogofinKomisioni për ankesa  në përbërje ; Afrim Prekazi – kryetar dhe Sitki Baftiu e Agim Bahtiri- anëtar, në mbledhjen e mbajtur me date  06.05.2016 (ditë e premtë ora 12,00 ) shqyrtoi ankesën  e klubit të futbollit  “ BESA “  nga Peja  të dates  06.05.2016  e atakuar në vendimin e komisionit disiplinor date 03.05.2016 në denim,in e lojtarit   FISNIK  PAPUQI   më 5 ( pesë) ndeshje moslojë dhe për të njejtin  duke iu referuar provave plotësuese , konform nenin  110 paragrafi 2 pika  c sjelli këtë ;
 
V E N D I M
 
Ndryshon pjesërisht vendimin  e komisionit disiplinor të shkallës së pare date ; 03.05.2016 dhe lojtarit  të klubit të futbollit  “ BESA “ nga Peja “  FISNIK  PAPUQI   me numër të librezës sportive 10115 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  5  i zbritet dënimi nga 5  ( pesë ) në 3 ( tri ) ndeshje zyrtare sipas radhës të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës
 
A  r  s  y  e  t  i  m
 
Komisioni për ankesa  në rastin e shqyrtimit  të ankesës për bazë pati materialin plotësues si dhe  provat plotësuese të ofruara nga ana e pales së ankimuar dhe  dhe për të njejtat duke iu referuar akteve normative, neni 110 paragrafi 2 pika të rregullores disiplinore  sjelli vendim për ndyshimin e pjesërishem të komisionit të shkallës së parë datë, 03.05.2016.
 
Komisioni për ankesa  në përbërje Afrim Prekazi – kryetar dhe Sitki Baftiu e Agim Bahtiri – anëtar, në mbledhjen e vet të mbajtur me date 06.05.2016 ( ditë e premtë ora 12,00 ) shqyrtoi  ankesen e klubit të futbollit  “ LLAPI “ nga Podujeva të dates  06.05.2016 e atakuar në vendimin e  komisionit  disiplinor të shkallës së pare  date  03.05.2016  në dënimin e lojtarit DARDAN  JASHARI me numër të librezës sportive  7149 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër  5dhe për të njejtin duke iu referuar provave  shtesë  – plotësuese , inqizimeve televizive  dhe deklaratave plotësuese, bazuar në nenin 110 paragrafi 2 dhe 6 sjelli këtë ;
 
V E N D I M
 
Ndryshon vendimin  e komisionit disiplinor të shkallës së pare date 03.05.2016 dhe lojtarin e klubit të futbollit “ LLAPI “ nga Podujeva me numër të librezës sportive 7149 dhe licencuar në Federatën e Futbollit të Kosovës me numër 5  DARDAN  JASHARI e Liron  nga procedura e pezullimit, dhe së i njejti nga data e sjelljes së këtij vendimi , date 06.05.2016 ka të drejtë loje  për ndeshjet vijuese zyrtare të organizuara nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës.
 
A  r  s  y  e  t  i  m
 
Komisioni për ankesa në rastin e shqyrtimit të  ankesës  për bazë pati  provat plotësuese prej nga  konstatoi së komisioni i shkallës së pare  pati kualifikim të gabuar juridik të vepres të pandehurit, prej nga edhe mori vendimin për pezullimin e procedures për kundërvajtje të lojtarit të lartëshenuar.
 
Prishtinë, datë 06.05.2016                             Kryetari, AFRIM  PREKAZI  d.v.